FJH

Belangrijke informatie

Frank Heideman, advocaat is het kantoor van mr. F.J. Heideman.

Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67320562.

BTW nummer: NL002178186B02

Ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl. 

Frank Heideman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebieden geregistreerd: Verbintenissenrecht en Privacy recht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Advocaten oefenen een gereglementeerd beroep uit. De beroepsregels waaraan advocaten zijn onderworpen zijn te verkrijgen en in te zien via advocatenorde.nl. 

Op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Frank Heideman, advocaat zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gemakkelijk elektronisch toegankelijk op frankheideman.nl en zullen op verzoek onverwijld kosteloos worden toegezonden. 

De algemene voorwaarden bevatten onder meer een beperking van aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Frank Heideman, advocaat is te allen tijde beperkt tot de uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, met een maximale hoogte van € 500.000 per aanspraak en tweemaal dit bedrag per verzekeringsjaar. 

De rechtsverhouding met de cliënt wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

Klachten kunnen worden ingediend volgens de kantoorklachtenregeling die onderdeel is van de algemene voorwaarden.